Mye å spare fra nyttår

Shares
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • LinkedIn

Siv Jensen gleder seg over folk flest nå merker endringene FrP har vært med på å sikre at gjennomføres.

– Dette handler om å redusere skatter og avgifter, samt å gjøre hverdagen enklere for folk flest, sier Jensen.

Blant annet blir det enklere å spare penger når du pusser opp.I statsbudsjettet for 2015 har regjeringen satt av 250 millioner kroner til å utvide og endre Enovas eksisterende støtteordning energieffektivisering i hjemmet.

Mens husholdningene i dag må søke på forhånd for å få økonomisk støtte til å installere energibesparende tiltak som for eksempel varmepumpe i egen bolig, vil det til neste år være nok å kunne dokumentere utgiftene i etterkant.

– Det er bare å ta vare på kvitteringen og sende den til Enova, så kan du få refundert gode energitiltak i hjemmet for inntil 30.000 kroner, sier Siv Jensen

Jensen mener dette tiltaket markerer en ny og positiv innretning av satsingen på energieffektivisering
– Samfunnet reduserer sitt kraftbehov, familier sparer penger og vi kan eksportere stadig mer ren norsk energi til Europa. Ren norsk energi som erstatter skitten europeisk kullkraft.

Startdatoen for den nye ordningen er 5. januar. Regjeringens ambisjon er at ordningen skal omgjøres til et skattefradrag i løpet av 2015.

Flere endringer

Her kan du se flere endringer som blir gjort gjeldene fra 1.1.2015. NB: Listen er ikke uttømmende.

 • Omregistreringsavgift
  • Tidligere har bileiere blitt krevd for opp mot over 17.000 kroner for å registrere en bruktbil. Fra 2015 kuttes avgiften kraftig.  Ingen biler skal koste mer enn 5.800 kr å omregistrere, og på de høyeste satsene er avgiftskuttet på mellom 60 – 80 prosent.
 • Avgift på veteranbilimport
  • Frem til 2015 kostet det nesten 4000 kroner i engangsavgift å importere en 30 år gammel veteranbil til Norge. Avgiften er fjernet helt fra 1.1.2015
 • Nye diettregler
  • Syv ulike diettsatser blir erstattet av et nytt enklere reiseregulativ. For de som reiser mye kan det være mye å spare på enklere regler.
 • Billigere hybridbiler
  • Avgiftene på ladbare hybridbiler kuttes og flere biler blir opp mot 20.000 kroner billigere i utsalgspris.
 • Lavere avgift på MC
  • Motorsykler og snøscootere får i snitt et avgiftskutt på 30 prosent. For en gjennomsnittlig MC innebærer det om lag 15.000 kr i lavere utsalgspris.
 • Minstefradrag
  • Øvre grense i minstefradraget for lønn og trygd økes fra 84 150 kroner til 89 050 kroner. Øvre grense i minstefradraget for pensjonsinntekt justeres med anslått pensjonsvekst fra 70 400 kroner til 72 200 kroner.
 • Avgiftsfri innførsel av varer
  • Det er vedtatt å øke grensen for merverdiavgiftsfri innførsel av varer som sendes til mottaker i Norge fra 200 kroner til 350 kroner.
 • Engangsavgift
  • Det er vedtatt å fjerne gjeldende minimumssats i engangsavgiften på 3713 kroner, og at engangsavgiften på veteranbiler settes til null. Det er videre vedtatt å øke fratrekket i vektkomponenten i engangsavgiften til 26 pst. for plug-in hybrider
 • Årsavgift
  • Det er vedtatt å fjerne årsavgiften på campingtilhengere.
 • Skattefunn
  • Det er vedtatt å øke beløpsgrensen for egenutført forskning og utvikling fra 8 til 15 millioner kroner og å øke beløpsgrensen for innkjøpt forskning og utvikling fra 22 til 33 millioner kroner. Summen av kostnader til egenutført og innkjøpt forskning og utvikling kan ikke overstige 33 millioner kroner
 • Gaver til frivillige organisasjoner
  • Det er vedtatt å heve grensen for fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner fra 16 800 kroner til 20 000 kroner. Endringen trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2015.
 • Forhøyet avskrivningssats for vogntog, lastebiler og busser
  • Det er vedtatt forhøyet avskrivningssats for vogntog, lastebiler og busser. Avskrivningssatsen for disse kjøretøyene økes med 2 prosent fra 20 prosent til 22 prosent. Endringen trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2015
 • Toppskatt
  • Innslagspunktet i trinn 1 i toppskatten økes fra 527 400 kroner til 550 550 kroner. Innslagspunktet i trinn 2 i toppskatten økes fra 857 300 kroner til 885 600 kroner. Satsene i toppskatten holdes uendret på 9 prosent (7 prosent i Finnmark og Nord-Troms) i trinn 1 og 12 prosent i trinn 2.
 • Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner
  • Grensen for når frivillige organisasjoner skal betale arbeidsgiveravgift økes fra 450 000 kroner til 500 000 kroner for organisasjonenes totale lønnsutgifter, og fra 45 000 kroner til 50 000 for lønnsutbetalinger per ansatt.
 • Oppbevaringstid for regnskapsmateriale
  • Kravet til oppbevaringstid for regnskapsmateriale etter bokføringsloven er redusert fra ti til fem år og det er derfor vedtatt tilpasninger til fem års oppbevaringstid i skatte- og avgiftslovgivningen. Av kontrollhensyn videreføres kravet om ti års oppbevaringstid for dokumentasjon av kontrollerte transaksjoner og mellomværender og det gis hjemler for å pålegge lengre oppbevaringstid i forbindelse med kontroll etter ligningsloven, merverdiavgiftsloven og skattebetalingsloven
 • Formuesskatt
  • Den statlige satsen for personlige skattytere og dødsbo reduseres med 0,15 prosentenheter i 2015. Samlet formuesskattesats blir dermed 0,85 prosent. Videre økes bunnfradraget i formuesskatten fra 1 million kroner til 1,2 millioner kroner (2,4 millioner kroner for ektepar). Ligningsverdiene av sekundærbolig og næringseiendom økes fra 60 prosent til 70 prosent av anslått markedsverdi.
Share This Post On
Shares
Share This