Helse og omsorg i Mandal

Den kanskje største utfordringen Mandal kommune står foran, er hvordan vi ønsker å utvikle og investere i helse og omsorg feltet den neste perioden.

Noen partier løser alle utfordringer med eiendomsskatt, noe som selvfølgelig ikke er særlig langsiktig.

Andre går høyt på banen med helsehus, men foreløpig helt uten innhold. Men likevel en spennende lansering.

Det er et offentlig ansvar at alle får tilgang til nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Fremskrittspartiet vil ha en varm, verdig og valgfri eldreomsorg der den enkelte selv skal kunne bestemme over sitt eget liv. Det er ikke hvem som yter tjenestene som er viktig, men at mottakerne er fornøyd med det tilbudet de selv velger.

Fremskrittspartiet ønsker en lovfestet rett til nødvendig omsorgstjenester. Det er uverdig med lange ventelister for rehabilitering, eldre-, rus-, og psykiatrisk omsorg. Innbyggerne har krav på å få nødvendige helsetjenester når behovet oppstår. Det er samfunnsøkonomisk uforsvarlig at mange i perioder må leve på overføringer fra stat og kommune fordi det er kø.

Staten skal primært ha ansvar for å finansiere nødvendig helse- og omsorgstjenester for innbyggerne. Mandal FrP foreslo derfor i driftsstyret i vår at Mandal Kommune skal være forsøks kommune for statlige helse og omsorgstjenester. Det skal ikke være slik at kvalitet og kvantitet på omsorg skal være bestemt av kommunens økonomi.

Mandal FrP vil derfor de neste 4 år blant annet arbeide for:

* Videreutvikle eldreplanen, for å blant annet øke valgfrihet for enkeltmenneske gjennom å være positiv til å la private aktører tilby sine tjenester, betalt av det offentlige.

* Tilby valgfrihet til brukerne.

* Ta i bruk ny teknologi i omsorgstjenesten.

* Være forsøkskommune for statlig helse- og omsorgstjenester.

* Øke aktivitetstilbudet for eldre.

* Utvide og utvikle tomten og området på Orelunden til helseformål.

* Videreføre muligheten for rehabilitering i både inn- og utland.

* Styrke psykisk helsevern.

* Videreutvikle Distrikts medisinsk senter i Mandal med bl.a røntgen.

* Fortsette det gode samarbeidet mellom kommunen og frivillige organisasjoner.

* Tvangsbehandle rusmisbrukere i samarbeid med pårørende.

* Innføre omsorgslønn til foresatte.

Alf Erik Andersen

Ordførerkandidat Mandal Fremskrittsparti

Share This Post On
Shares
Share This